Seminaria dyplomowe

SEMINARIA DYPLOMOWE

Uwaga: studentki i studenci, których instytutem dyplomującym jest IRTM (i wszyscy z kierunku IBM) powinni deklarować seminaria z realizacją „E”

W instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych są prowadzone seminaria dyplomowe:

SDI.E (inżynierskie) – regulamin

SDM1.E (pierwsze magisterskie) – regulamin

SDM2.E (drugie magisterskie) – regulamin

a także dwa seminaria dla studentów wieczorowych: SDM i SD2M.

Seminaria dyplomowe są prowadzone w grupach tematycznych (SDM1.E i SDM2.E wspólnie), liczba grup zależy od liczby studentów zapisanych na seminaria w danym semestrze.

Uwaga:

Seminarium SDI powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pierwszej pracowni dyplomowej (PDI1.E) i równolegle z PDI2.E.

Seminarium SDM1 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni problemowej (PPMGR.E) i równolegle z pracownia magisterską (PDMGR.E).

Seminarium SDM2 powinno być deklarowane zasadniczo po zaliczeniu pracowni magisterskiej (PPDGR.E) i równolegle z PDYM.E.

 

Zajęcia seminaryjne rozpoczynają się na ogół w drugim lub trzecim tygodniu semestru, podział na grupy i terminy publikowany jest na ogół w 7-9 dniu semestru.

 

SDI.E – SEMINARIUM DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE

REGULAMIN PRZEDMIOTU

Założenia organizacyjne
Pierwsze zajęcia odbywają się w 2. lub 3. tygodniu semestru (po ogłoszeniu). Na tych zajęciach prowadzący przedstawia studentom zasady przygotowania prezentacji na zajęcia seminaryjne, wymagania redakcyjne stawiane pracy inżynierskiej oraz omawia inne wymagania związane z zaliczaniem przedmiotu. Również na pierwszych zajęciach są ustalane terminy prezentacji (na cały semestr lub co najmniej na pierwsze trzy tygodnie zajęć).
W pierwszych tygodniach studenci przedstawiają krótkie prezentacje omawiając cel, zakres i warunki realizacji pracy. W kolejnych tygodniach przedstawiane są prezentacje dłuższe podsumowujące wykonanie pracy.
Aktualne informacje dotyczące przedmiotu znajdują się na stronie przedmiotu https://studia.elka.pw.edu.pl/priv/***/SDI.E/ (*** – symbol aktualnego semestru)

Wymagania:
Uczestnik seminarium jest zobowiązany do:

 • przygotowania i przedstawienia w ustalonych terminach dwóch prezentacji dotyczących realizowanej pracy inżynierskiej:
  – pierwsza (5…10 minut w zależności od decyzji prowadzącego zajęcia) powinna zawierać syntetyczne przedstawienie zakresu i warunków wykonania pracy, wskazanie potencjalnych zastosowań jej wyników a także – krótkie omówienie aktualnego stanu wykonania pracy i harmonogramu kolejnych działań)
  – druga (20…25 minut) powinna dokumentować zaawansowanie wykonania pracy ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wyników i wskazaniem działań koniecznych do jej finalizacji.
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach seminaryjnych (udziału w dyskusjach),
  a także (przed drugą prezentacją):
 • zaproszenia opiekuna pracy dyplomowej na prezentację (wskazane jest by odbyła się ona w obecności opiekuna),
  a po prezentacji:
 • przesłania prowadzącemu pliku pdf lub pptx z przedstawioną prezentacją,

Obecność
Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez negatywnych konsekwencji.
W przypadku większej liczby nieobecności student jest zobowiązany wziąć udział w innych zajęciach seminaryjnych (w innej grupie seminarium inżynierskiego lub magisterskiego, ewentualnie  w seminarium zakładowym). W takim przypadku student powinien:

 • uzyskać potwierdzenie obecności od prowadzącego seminarium
 • sporządzić krótkie sprawozdanie dotyczące wysłuchanego referatu (1000 do 1500 znaków);
 • przekazać potwierdzenie i sprawozdanie prowadzącemu grupę seminaryjną najpóźniej na przedostatnich zajęciach SDI.

Zasady zaliczenia:
Prowadzący seminarium wystawia ocenę końcową biorąc pod uwagę przede wszystkim:

 • merytoryczną zawartość przedstawionej prezentacji
 • jakość prezentacji (organizację materiału, formę graficzną, stopień komunikatywności, poprawność terminologiczną, walory językowe),
 • odpowiedzi na pytania zadane po prezentacji,
 • aktywność w czasie seminariów (udział w dyskusjach),
  Nie wprowadza się systemu punktowego ustalania oceny końcowej.* * *Prowadzący grupę seminaryjną może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do niniejszego regulaminu, w tym – uściślenia zasad zaliczenia przedmiotu.

 

 

SDM1.E – SEMINARIUM DYPLOMOWE MAGISTERSKIE 1

REGULAMIN PRZEDMIOTU

Założenia organizacyjne
Zajęcia odbywają się w grupach tematycznych – wspólnie dla studentów zapisanych na SDM1 i SDM2.
Pierwsze zajęcia odbywają się w 2. lub 3. tygodniu semestru (po ogłoszeniu). Na tych zajęciach prowadzący przedstawia studentom informacje dotyczące wymagań stawianych pracy magisterskiej, przypomina podstawowe zasady przygotowania prezentacji na zajęcia seminaryjne oraz omawia inne wymagania związane z zaliczaniem przedmiotu. Również na pierwszych zajęciach są ustalane terminy prezentacji (na cały semestr lub co najmniej na pierwsze trzy tygodnie zajęć).
Jeśli prowadzący zajęcia nie ustali inaczej – w pierwszych tygodniach swoje referaty przedstawiają studenci zapisani na SDM1, następnie – studenci kończący prace dyplomowe (zapisani na SDM2).
Aktualne informacje dotyczące przedmiotu znajdują się na stronie przedmiotu https://studia.elka.pw.edu.pl/priv/***/SDM1.E/ (*** -symbol aktualnego semestru)

Wymagania:

Uczestnik seminarium jest zobowiązany do:

 • przygotowania i przedstawienia w ustalonym terminie 15-20 minutowej prezentacji dotyczącej realizowanej pracy magisterskiej: (prezentacja powinna zawierać omówienie genezy, zakresu i warunków wykonania pracy, wskazanie potencjalnych zastosowań jej wyników, a także  krótki przegląd koncepcji realizacji, aktualny stan wykonania pracy oraz harmonogram kolejnych działań).
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach seminaryjnych (udziału w dyskusjach),
  a także (przed prezentacją):
 • przesłania co najmniej na tydzień przed dniem prezentacji na adres i.dudek@ire.pw.edu.pl (temat wiadomości: SDM1) informacji zawierającej: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna pracy dyplomowej, temat pracy oraz termin i miejsce prezentacji,
 • zaproszenia opiekuna pracy dyplomowej na prezentację (wskazane jest by odbyła się ona w obecności opiekuna),
  a po prezentacji:
 • przesłania prowadzącemu pliku pdf lub pptx z przedstawioną prezentacją,
 • złożenia najpóźniej na kolejnych zajęciach (ale nie później niż na zajęciach przedostatnich) dwujęzycznego streszczenia swego wystąpienia (szczegółowe wymagania określi prowadzący seminarium).

Obecność

Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez negatywnych konsekwencji.
W przypadku większej liczby nieobecności student jest zobowiązany wziąć udział w innych zajęciach seminaryjnych (w innej grupie seminarium magisterskiego lub w seminarium zakładowym). W takim przypadku student powinien:

 • uzyskać potwierdzenie obecności od prowadzącego seminarium (przykładowy formularz znajduje się na stronie przedmiotu),
 • sporządzić krótkie sprawozdanie dotyczące wysłuchanego referatu (1000 do 1500 znaków);
 • przekazać potwierdzenie i sprawozdanie prowadzącemu grupę seminaryjną najpóźniej na przedostatnich zajęciach SDM1.

Zasady zaliczenia:

Prowadzący seminarium wystawia ocenę końcową biorąc pod uwagę przede wszystkim:

 • merytoryczną zawartość przedstawionej prezentacji
 • jakość prezentacji (organizację materiału, formę graficzną, stopień komunikatywności, poprawność terminologiczną, walory językowe),
 • odpowiedzi na pytania zadane po prezentacji,
 • aktywność w czasie seminariów (udział w dyskusjach),
 • pracę pisemną (streszczenie).
  Nie wprowadza się systemu punktowego ustalania oceny końcowej.

* * *

Prowadzący grupę seminaryjną może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do niniejszego regulaminu, w tym  uściślenia zasad zaliczenia przedmiotu.

 

SDM2.E – SEMINARIUM DYPLOMOWE MAGISTERSKIE 2

REGULAMIN PRZEDMIOTU

Założenia organizacyjne
Zajęcia odbywają się w grupach tematycznych – wspólnie dla studentów zapisanych na SDM1 i SDM2.
Pierwsze zajęcia odbywają się w 2. lub 3. tygodniu semestru (po ogłoszeniu). Na tych zajęciach prowadzący przedstawia studentom informacje dotyczące wymagań stawianych pracy magisterskiej, przypomina podstawowe zasady przygotowania prezentacji na zajęcia seminaryjne oraz omawia inne wymagania związane z zaliczaniem przedmiotu. Również na pierwszych zajęciach są ustalane terminy prezentacji (na cały semestr lub co najmniej na pierwsze trzy tygodnie zajęć).
Jeśli prowadzący zajęcia nie ustali inaczej – w pierwszych tygodniach swoje referaty przedstawiają studenci zapisani na SDM1, następnie – studenci kończący prace dyplomowe (zapisani na SDM2).
Aktualne informacje dotyczące przedmiotu znajdują się na stronie przedmiotu https://studia.elka.pw.edu.pl/priv/***/SDM2.E/ (*** – symbol aktualnego semestru)

Wymagania:

Uczestnik seminarium jest zobowiązany do:

 • przygotowania i przedstawienia w ustalonym terminie 25-30 minutowej prezentacji dotyczącej realizowanej pracy magisterskiej: (prezentacja powinna zawierać krótkie przypomnienie genezy, zakresu i warunków wykonania pracy, szczegółowe omówienie wybranej koncepcji oraz aktualnego stanu realizacji, a także – harmonogram działań finalizujących pracę).
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach seminaryjnych (udziału w dyskusjach),
  a także (przed prezentacją):
 • przesłania co najmniej na tydzień przed dniem prezentacji na adres m.rozycka@ire.pw.edu.pl (temat wiadomości: SDM2) informacji zawierającej: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna pracy dyplomowej, temat pracy oraz termin i miejsce prezentacji,
 • zaproszenia opiekuna pracy dyplomowej na prezentację (wskazane jest by odbyła się ona w obecności opiekuna),
  a po prezentacji:
 • przesłania prowadzącemu pliku pdf lub pptx z przedstawioną prezentacją,
 • złożenia najpóźniej na przedostatnich zajęciach dwu lub trzystronnicowego komunikatu w języku angielskim przygotowanego w formacie konferencyjnym (szablon komunikatu znajduje się na stronie przedmiotu), alternatywnie – dopuszcza się (po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia) przedstawienie anglojęzycznego plakatu konferencyjnego.

Obecność

Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze bez negatywnych konsekwencji.
W przypadku większej liczby nieobecności student jest zobowiązany wziąć udział w innych zajęciach seminaryjnych (w innej grupie seminarium magisterskiego lub w seminarium zakładowym). W takim przypadku student powinien:

 • uzyskać potwierdzenie obecności od prowadzącego seminarium (przykładowy formularz znajduje się na stronie przedmiotu),
 • sporządzić krótkie sprawozdanie dotyczące wysłuchanego referatu (1000 do 1500 znaków);
 • przekazać potwierdzenie i sprawozdanie prowadzącemu grupę seminaryjną najpóźniej na przedostatnich zajęciach SDM2.

Zasady zaliczenia:

Prowadzący seminarium wystawia ocenę końcową biorąc pod uwagę przede wszystkim:

 • merytoryczną zawartość przedstawionej prezentacji
 • jakość prezentacji (organizację materiału, formę graficzną, stopień komunikatywności, poprawność terminologiczną, walory językowe),
 • odpowiedzi na pytania zadane po prezentacji,
 • aktywność w czasie seminariów (udział w dyskusjach),
 • pracę pisemną (komunikat lub plakat konferencyjny).
  Nie wprowadza się systemu punktowego ustalania oceny końcowej.
  * * *
  Prowadzący grupę seminaryjną może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do niniejszego regulaminu, w tym  uściślenia zasad zaliczenia przedmiotu.